Every English man’s home is his castle

Every Spanish man’s home is his “castillo”

2 Likes

For the french it’s a ‘shatto’ of course

1 Like

Subete no nihonjindansei no ie wa kare no shiro no cummiesdesu