HAPPYBRUV BIRTHDAY

Happy Birthday @safebruv! :cake:

21 today. xoxox

Lots of birthdays round here. Lots of holiday season banging I reckon.

HB, SB

Happy birthday @safebruv :partying_face:

happy birthday big man

:tada: :birthday:

New Year’s Eve accident me

Happy birthday imo